Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Samenwerkende Muziekverenigingen Waadhoeke “Waadklank”, gevestigd te Waadhoeke, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72843225, hierna te noemen: ‘Waadklank’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@waadklank.nl

Waadklank houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Waadklank register gegevensverwerking

Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke

Doel

Welke
persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

Lidmaatschap

·    Vereniging

·    Naam bestuurder

·    functie

·    E-mailadres

Uitvoering overeenkomst en faciliteiten lidmaatschap

Alle correspondentie met de aangesloten verenigingen.

Gedurende de tijd dat persoon de functie namens de aangesloten vereniging uitvoert of waarneemt.

Secretariaat Waadklank
Bestuur Waadklank
Lijst wordt bijgehouden in excel
e-mail client (Thunderbird)

Vergaderingen

·    Naam

·    Vereniging

 

Voor de verslaglegging worden naam en verenigingsnaam in de notulen vastgelegd

Archief

Waadklank:
- Secretariaat (archief)
- Bestuur
- Contactpersonen leden

Jeugdfestival

·    Naam deelnemer

·    Leeftijd

·    Naam ouder/voogd

·    E-mailadres

·    Instrument

·    Diploma/niveau

·    Lid van muziekvereniging

·   Telefoonnummer

·    Foto/video

·    Naam jurylid

Uitvoering activiteit:
- Planning,
- juryverslagen
- publicatie deelnemerslijsten
- publicatie resultaten
Leeftijd:
- Toestemming ouder/voogd indien jonger dan 16 jaar.
- Dient als indicatie ter beoordeling resultaat door het jurylid (leeftijd-niveau)
- t.b.v. begeleiding tijdens het evenement.
Foto/Video:
- t.b.v. promotie en perspublicaties

Gedurende de voorbereiding en uitvoering evenement.

Commissie/Secretariaat:
- e-Mails
- Telefoonnummer
- Resultaatlijsten

Openbaar:
- Planlijsten
- Mediaberichten
- Foto/video voor promotie en perspublicaties.

Persoonlijk:
- Juryverslag

Overige
Activiteiten:

·    Naam deelnemer

·    E-mailadres

·    Instrument

·    Diploma/niveau

·    Lid van muziekvereniging

·    Naam ouder/voogd

·    Foto/video

Uitvoering activiteit:
- Planning,
- juryverslagen
- publicatie deelnemerslijsten
- publicatie resultaten

- Toestemming ouder/voogd indien deelnemer jonger dan 16 jaar.

Gedurende de voorbereiding en uitvoering evenement.

Organisatie/secretariaat:
- Deelnemerslijsten
- Planlijsten

Openbaar:
- Resultaten
- Mediaberichten
- Foto/video voor promotiedoeleinden

Aanvraag
Subsidieregeling amateurkunst Waadhoeke 2019.

Aanvrager:
- Verenigingsnaam
- Naam
- Functie
- e-mailadres
- Telefoonnummer
Dirigent/Instructeur
- Naam
- functie
- Telefoonnummer
- Honorarium

Tijdelijke dossiervorming, toetsing en verwerking samenvoegen cijfers t.b.v. de gemeentelijke subsidie aanvraag.

Gedurende de verwerking van de aanvragen tot overdracht aan de gemeente Waadhoeke.

Geen Archivering

Gemeente Waadhoeke, ambtenaren Cultuurbeleid ter formele verwerking.


Aanvraag Leerling subsidie voormalig Menameradiel

Aanvrager:
- Verenigingsnaam
- Naam
- Functie
- e-mailadres
- Telefoonnummer
Docenten:
- Naam
- Instrumentgroep.
Leerlingen:
- Naam
- Instrument
- Muziekles voor muziekdiploma

Tijdelijke dossiervorming, toetsing en verwerking cijfers t.b.v. de gemeentelijke subsidie aanvraag.

Gedurende de verwerking van de aanvragen tot overdracht aan de gemeente Waadhoeke.

Geen archivering.

Gemeente Waadhoeke, ambtenaren Cultuurbeleid ter formele verwerking.

Digitale berichten

·    Naam bestuurder

·    Functie

·    e-Mailadres

Nieuwsbrieven en correspondentie secretariaat

Gedurende de tijd dat persoon de functie namens de aangesloten vereniging uitvoert of waarneemt.

Mailprovider

Onze formulieren

Maakt u gebruik van onze web formulieren, dan verzendt u de ingevulde gegevens direct aan het secretariaat. Er worden geen gegevens in de website database opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend door het secretariaat gebruikt en niet aan derden verzonden, tenzij dit absoluut nodig is om aan uw vraag of verzoek te kunnen voldoen.

 Cookies

Wij maken op deze website gebruik van functionele en analytische cookies om deze website optimaal te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en voor maximaal 26 maanden bewaard. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Waadklank uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Waadklank met u heeft, tenzij Waadklank wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Waadklank te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Waadklank op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Waadklank deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Waadklank hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Waadklank treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Waadklank. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Waadklank raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Waadklank past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Waadklank raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Waadklank er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Waadklank wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris, Henri Visser

E-mail:                           secretariaat@waadklank.nl

Telefoonnummer:          0518-451887

Versie/Aanpassing Privacy verklaring: februari 2020

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

[dit artikel delen op]