Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Vanuit de gemeente Waadhoeke zijn op dit moment twee subsidievormen die voor ons als Waadklank-verenigngen van belang zijn:

Basis subsidie: (Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019)

 1. Betreft € 1000,- per jaar plus
 2. Tegemoetkoming van 30% voor directie- en instructiekosten (loon en reiskosten) conform de jaarrekening;
 3. Bijvoegen jaarverslag vereniging en de goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaand voltooide jaar.

 4. Aanvraag inleveren voor 1 september;
 5. Het totaal van de toegekende subsidie is afhankelijk van het al of niet behalen van het subsidieplafond. (gemeentelijk jaarbudget)
 6. De overgangsregeling van 100% en 50% zijn in 2022 niet meer van toepassing;
 7. Inleveren kan, indien dit in de algemene Waadklank vergadering is afgesproken, via het Waadklank secretariaat.

Toelichting:

 • Voor 1 september wordt de subsidie aanvraag ingediend voor het daaropvolgende jaar.
 • Basis voor de aanvraag is de goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande en voltooide jaar.
  m.a.w. als voorbeeld: Voor 1 september 2020 wordt de aanvraag ingediend voor het jaar 2021
  Uitgaven directie en instructie conform de jaarrekening 2019 vormen de basis voor de aanvraag.

Reden voor deze constructie is dat bij de aanvraag alle relevante uitgaven bekend zijn.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunst (Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019)


Incidentele subsidie Waadhoeke 2019

 1. Maximaal € 1000,- afhankelijk van de aanvraag;
 2. Een aanvraag kan ingediend worden tot 8 weken voordat de betreffende activiteit plaatsvindt;. (let op niet eerder dan ca 4 maanden voor de activiteit)
 3. Voor deze subsidie is de toekenning mede afhankelijk van het beschikbare budget;
 4. Bijvoegen begroting;
 5. Aanvraag via de website van de gemeente Waadhoeke - Let op! lees eerst de voorwaarden.


 

 

[dit artikel delen op]