Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Waadhoeke 15 juli 2019 - Na 73 jaar is er een definitief einde gekomen aan een samenwerking van 9 muziekverenigingen in de voormalige gemeente Menameradiel. Sinds 28 februari 1946 is op initiatief van een 3-tal muziekkorpsen een federatie opgericht waarbij alle 10 korpsen als lid zijn aangesloten. Initiatiefnemer was de heer L. Tj. Algra.

Doelstelling van de federatie was om in de zomermaanden een festival te houden en in het voorjaar (februari/maart) een solistenfestival.

Als voorlopig bestuur werden destijds benoemd:

  • Voorzitter - L.Tj. Algra uit Menaldum;
  • Secretaris - P. Sj. Runia uit Berlikum;
  • Penningmeester - H. Klazinga uit Marssum.

De federatie hield zich tot 1 januari 2018 ook bezig met het jeugdbeleid in de gemeente Menameradiel. Met name op het gebied van muziekonderwijs op de basisscholen en jeugdorkesten. Eénmaal per jaar werd in samenwerking met een federatiekorps, een Jeugdfestival voor solisten en jeugdkorpsen georganiseerd, die werd beoordeeld door een vakbekwaam jurylid. Vaste jaarlijkse activiteiten waren het federatiefestival voor orkesten in februari, het Jeugdfestival in april en een jeugdmiddag in december.

Met de komst van de gemeente Waadhoeke in het vooruitzicht, is de Federatie begonnen om in de toekomstige nieuwe gemeente een nieuwe samenwerking te initiëren. In april 2015 kwamen nagenoeg alle muziekverenigingen uit de vier gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Menameradiel en is de basis gelegd voor een nieuwe samenwerking. Door werkgroepen en een voorbereidingscommissie afkomstig van muziekverenigingen uit de vier voormalige gemeenten is uiteindelijk Waadklank in oktober 2018 formeel opgericht. In aanloop van dit proces heeft de federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel alle activiteiten per 1 juni 2018 stilgelegd. Na de formele oprichting van Waadklank heeft het federatiebestuur in november 2018 unaniem besloten de federatie te gaan ontbinden. Op de ledenvergadering van februari 2019 is in samenspraak met de 9 lid korpsen besloten per juli 2019 een definitieve punt te zetten achter 73 jaar van muzikale samenwerking in het voormalige Menameradiel.

IMG 0731bc IMG 3299bc IMG 5813bc
Tetman de Vries Hidde Kramer Libbe Dijkstra

Bijzonder aspect is het feit dat een 3-tal personen ca 50 jaar bestuurlijk actief zijn geweest binnen het federatiebestuur. Hiermee sluiten Tetman de Vries, Hidde Kramer en Libbe Dijkstra een bestuurlijk actief levenswerk af.

Secretariaat federatie Henri Visser.

Naar Waadklank,

Waadklank06 geel zwart blauw transp

[dit artikel delen op]