Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Op 12 oktober 2018 werd de nieuwe vereniging Waadklank formeel opgericht. Waadklank verenigt alle muziekverenigingen (HaFaBra en Showbands) in de gemeente Waadhoeke. Daarmee behartigt de nieuwe vereniging de belangen van ca. 850 amateurmuzikanten in de gemeente. Waadklank wordt een gesprekspartner voor de gemeente, de muziekschool en voor culturele instellingen. Daarnaast zal de nieuwe vereniging de amateurmuziek nog sterker op de kaart zetten.

In de gemeente Waadhoeke is een groot aantal muziekverenigingen drumbands en showkorpsen actief. Er is bijna geen plaats zonder korps of band. In totaal hebben de muziekverenigingen ongeveer 800 leden in de leeftijd van tien tot tachtig jaar. De amateurmuziek is diep geworteld in Waadhoeke en levert door de brede aanwezigheid een bijdrage aan de leefbaarheid en het culturele klimaat van de gemeente. De muzikale kwaliteit is de afgelopen dertig jaar door de grote betrokkenheid, verbetering van het muziekonderwijs en een goede organisatie met sprongen vooruit gegaan.

Tweeënentwintig muziekverenigingen richtten op 12 oktober 2018 een overkoepelende vereniging op met als doel de belangen van de amateurmuziek zo goed mogelijk te dienen. De amateurmuziek is vitaal maar concurreert ook met vele andere vrijetijdsbestedingen. Waadklank is vanuit de amateurmuziek de gesprekspartner voor het gemeentebestuur, voor de muziekschool en voor culturele instellingen in Waadhoeke.
Onderwerp van gesprek met de gemeente is bijvoorbeeld het cultuurbeleid. Door de vorming van de nieuwe gemeente komen muziekverenigingen uit vier ‘oude’ gemeenten bij elkaar: Franekeradeel, Menaldumadeel, Het Bildt en Littenseradiel. Deze vier gemeenten verhielden zich op verschillende wijze tot de amateurmuziek, met verschillend beleid en subsidiestromen. Waadhoeke werkt aan het gelijktrekken daarvan; ook daarin wil Waadklank een rol spelen.
Met de muziekschool zal onder meer gesproken worden over goede muzieklessen tegen redelijke tarieven. Ook de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs zijn partners op het vlak van muziekeducatie. Op veel plaatsen wordt al nauw samengewerkt door korpsen en scholen.

Daarnaast zal de nieuwe vereniging de amateurmuziek nog sterker op de kaart zetten. De muziekverenigingen vermaken samen jaarlijks tienduizenden mensen met meer dan honderd concerten, festivals en andere activiteiten. Waadklank zal zich inzetten voor afstemming en publiciteit en op termijn ook overkoepelende muziekevenementen organiseren.

Na een voorbereiding van ca. een jaar schaarden de muziekverenigingen van Waadhoeke tijdens de oprichtingsvergadering van 29 september jl. in grote meerderheid zich achter de oprichting van de nieuwe vereniging en stelden de statuten vast. Zeven bestuursleden, afkomstig van verschillende deelnemende verenigingen, traden tot het eerste bestuur toe.De volgende 22 muziekverenigingen zijn vanaf de oprichting lid van Waadklank:

• Harmonie Beetgum - Bitgum • Sternse Slotlanders, Franeker • Excelsior, Oudebildtzijl
• Looft Den Heer, Bitgummole • Ons Genoegen, Marsum • Concordia, Sexbierum (Nu DSG)
• Opmaat, Berltsum • Concordia Welsrijp • Oranje, Spannum
• Advendo, Boksum-Blessum-Deinum • Halleluja, Menaam • Greidebrass, Spannum
• Kunst en Genoegen, Dronryp • CMH, Menaam (Nu DSG) • Burdine, Sint Annaparochie
• Constantia, Menaam • Oranje, Minnertsga • Brassband Tzum, Tzum (niet actief)
• Advendo, Franeker • Blaast De Bazuin, Oude en Nieuwe Bildtdijk • De Bazuin, Tzummarum
• DSG, Waadhoeke • Stedelijk Muziekcorps Harmonie Franeker  

www.waadklank.nl (bijgewerkt dd 30/9/23)

[dit artikel delen op]