Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Evenementen NoordwestFryslân

[LINK] Muziek en Concert agenda

Minnertsga juni 2023 - Kom op 24 juni naar de Fryske Jûn! Het belooft een fantastische avond te worden met Friese klassiekers in samenwerkingFryske jûn nieuw Large met Fanfare Constantia 1895 Menaam en 2 top artiesten Adri de Boer en Melissa van Voorst!

Kaarten zijn te koop bij de Buurtsuper in Minnertsga, bij de fanfareleden en aan de kassa.

  • Datum: zaterdag 24 juni 2023
  • Plaats: MFA De Dorpsfinne, Fjildleane 14 9047 JR MINNERTSGA
  • Tijd: 20.00 uur
  • Entree: €10,- verkrijgbaar bij de Buurtsuper, fanfareleden en aan de kassa.

Zet 24 juni in de agenda, tot dan!


Meer info zie [WEBSITE] Oranje Minnertsga en [WEBSITE] Constantia Menaam.

BITGUM 30 juni 2023 a.s. - Een concert van Brassband Looft den Heer met medewerking van de bands The Bankrupt Boys en Rapapa en zangeres Joubrich van der Heide.

  • Aanvang: 20:00 uur
  • Locatie: Vijver aan De Buorren in Bitgum. (openlucht dus)
  • De toegang is gratis

Er zijn kaatsbanken aanwezig, maar wie daarop slecht zit, wordt geadviseerd zelf even een tuinstoel o.i.d. mee te nemen.

IMG 20180707 WA0018 Medium


Bron: sekretaris brassband ´Looft den Heer´ Bitgummole
Website: https://www.brassbandlooftdenheer.nl/

Wjelsryp 24 juni 2023 - Christelijk Fanfareorkest Concordia Wjelsryp onder leiding van Andrie Kramer presenteert "Beleef Wjelsryp" in samenwerking met De Kast.IMG 20230505 WA0006

Zaterdag 24 juni 2023
Aanvang 20:00 uur, toegang vanaf 19:00 uur.
Plaats: Loods Veenstra
Kaarten a € 17,50 incl 1 consumptie.


 Bron: Concordia Wjelsryp [facebook]

Ureterp 13 mei 2023 - Met een prachtig 1e optreden in de 5e divisie fanfare mochten de leden van Advendo BBD rustig het resultaat afwachten omdat zij als eerste anoniem het podium betraden.

IMG 20230514 WA0018bcHennie en Pieter tijdens hun solistisch optreden.
Foto met dank aan GSF2023 (www.goudenspikerfestival.nl)

Na een lange dag van toch wat gespannen afwachten, werden hun optredens door de juryleden Ido Gerard Kempenaar en Andries Kramer gewaardeerd met voldoende punten om de Sulveren Spiker mee naar huis te mogen nemen. De beide Advendo solisten Hennie en Pieter pakten de 2e prijs voor hun solistisch optreden "Londonderry Air" beter bekend als Danny Boy.

Advendo onder leiding van Dirigent Jorrit Laverman kreeg de 1e prijs voor het verplichte werk "Contrasto Grosso" van Jacob de Haan.

22 april Gouden Spiker voor de Waadblazers en de Sulveren Spiker voor de Toeterbende:

Eerder op 22 april 2023 waren in de festival divisie "De Waadblazers" (Oranje Minnertsga/De Bazuin Tzummarum) o.l.v. Hilda Wiersma al thuisgekomen met een Gouden Spiker. Het "Staande ovatie award" was voor slagwerker Daan Spoelstra van De Waadblazers.

Jeugdorkest "De Toeterbende" (Looft den Heer Bitgummole en Harmonie Beetgum) onder leiding van Christina van der Bijl kwamen eveneens naar huis met de Sulveren Spiker.
Video's Youtube met dank aan de live streams door het Gouden Spiker Festival.

Optreden Advendo Boksum - Blessum - Deinum
olv Jorrit Laverman

Livestream Spikerfestival beginnend bij optreden Advendo BBD (5e divisie Fanfare)
Bron: Youtube Live stream GSF 2023 5e / 4e / 3e divisie fanfare

Optreden De Toeterbende Bitgum-Bitgummole
olv Christina van der Bijl

 Livestream Spikerfestival beginnend bij optreden De Toeterbende (Festival Divisie)
Bron: Youtube Live stream GSF 2023 22 April

Het programma van De Toeterbende:

1. Castles and Crowns Robert Buckley
2. Fast Track (3 delen) Peter Martin
3. Los Dos Amigos James Swearingen - Solisten: Jorrit Dijkstra, Ruurd van der Heide
4. FLEMMING! arr. S. Freker

 

 

Optreden De Waadblazers (Tzummarum - Minnertsga)
olv Hilda Wiersma

Livestream Spikerfestival beginnend bij optreden De Waadblazers (Festival Divisie)
Bron: Youtube Live stream GSF 2023 22 April 

Optreden Ons Genoegen Marsum
olv Jorrit Laverman

Livestream Spikerfestival beginnend bij optreden Ons Genoegen (3e divisie Fanfare)
Bron: Youtube Live stream GSF 2023 5e / 4e / 3e divisie fanfare 

 


Bron: Advendo BBD en https://www.goudenspikerfestival.nl
Meer foto's zijn te vinden op de website van GSF zie [foto2023]

Premjêre muzikaal iepenloftspul Wat bisto leaflik!? op 8 juny yn Spannum

U vindt de Nederlandse tekst onder de Friese tekst in dit bericht.

CMV Oranje Spannum bestiet dit jier op 11 oktober 125 jier. Dat fiert de feriening mei de útfiering fan it iepenloftspul Wat bisto leaflik!? De foarstelling giet oer it libben fan Waling Dijkstra, ien fan de grutste Fryske CMV Oranje Spannum poster Wat bisto leaflik Largeskriuwers en dichters en grûnlizzer fan de Fryske toanielkultuer. Neist toaniel is der in grutte rol foar de muzyk. De muzyk foar de foarstelling is komponearre troch Thom Zigterman, de dirigint fan CMV Oranje Spannum.

It ferhaal

Waling Dijkstra moast yn Spannum mei syn mem de bakkerij draaiende hâlde. Folle leaver wie er dwaande mei syn passy: it skriuwen en dichtsjen yn de Fryske taal. Yn it doarp wie er net altyd populêr om syn oare wize fan tinken. Ek op romantysk mêd naam Waling it net sa nau mei de ûnbeskreaune regels. Dit alles soarge foar in soad drama yn it libben fan de keunstner. De titel Wat bisto leaflik!? ferwiist nei syn bekende liet Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn. Mar wie Waling sels wol sa leaflik?

Passy Pôle

Foarôfgeand oan it iepenloftspul kinne besikers alfêst yn de sfear komme op de Passy Pôle. Yn dit foarprogramma kinne besikers de passys fan Waling Dijkstra sels belibje. Yn in noflike sfear gean se kreatyf oan de slach of genietsje de besikers fan in moaie foardracht ûnder it genot fan in hapke en drankje. Oftewol: it wurdt in iepenloftspul mei passy. It iepenloftspul is in mienskiplik inisjatyf fan CMV Oranje Spannum en stichting Mei-inoar Spannum.

Kaarten bestelle

It iepenloftspul Wat bisto leaflik!? is te belibjen op 8 (premjêre), 9, 10, 15, 16 en 17 juny 2023. Kaarten binne te keap fia: www.watbistoleaflik.nl.


 

Première muzikaal openluchtspel Wat bisto leaflik!? op 8 juni in Spannum

CMV Oranje Spannum bestaat dit jaar op 11 oktober 125 jaar. Dit viert de vereniging met de uitvoering van het openluchtspel Wat bisto leaflik!? De voorstelling gaat over het leven van Waling Dijkstra, één van de grootste Friese schrijvers en dichters en grondlegger van de Friese toneelcultuur. Naast toneel is er een grote rol voor de muziek. De muziek voor de voorstelling is gecomponeerd door Thom Zigterman, de dirigent van CMV Oranje Spannum. 

Het verhaal

Waling Dijksta moest in Spannum met zijn moeder de bakkerij draaiende houden. Veel liever was hij bezig met zijn passie: het schrijven en dichten in de Friese taal. In het dorp was hij niet altijd geliefd vanwege zijn andere manier van denken. Ook op romantisch gebied nam Waling het niet zo nauw met de ongeschreven regels. Dit alles zorgde voor veel drama in het leven van de kunstenaar. De titel Wat bisto leaflik!? verwijst naar zijn bekende lied Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn. Maar was Waling zelf wel zo ‘leaflik’?

Passy Pôle

Voorafgaand aan het openluchtspel kunnen bezoekers alvast in de sfeer komen op de Passy Pôle. In dit voorprogramma kunnen bezoekers de passies van Waling Dijkstra zelf beleven. In een ongedwongen sfeer gaan ze creatief aan de slag of genieten de bezoekers van een mooie voordracht onder het genot van een hapje en drankje. Oftewel: het wordt een openluchtspel met passie. Het openluchtspel is een gezamenlijk initiatief van CMV Oranje Spannum en stichting Mei-inoar Spannum.

Kaarten bestellen

Het openluchtspel Wat bisto leaflik!? is te beleven op 8 (première), 9, 10, 15, 16 en 17 juni 2023. Kaarten zijn te koop via: www.watbistoleaflik.nl.


 Bron: Oranje Spannum [WEBSITE]

PosterA4 BitgumopsynkopBitgum op syn kop - In 1898 werd door een aantal enthousiaste muzikanten onze muziekvereniging Harmonie Beetgum opgericht. En wij zijn er maar wat trots op dat Harmonie Beetgum na 125 jaar nog steeds een levendige vereniging is. Wij vieren dit graag met u op ons jubileumconcert.

En dit wordt niet een ‘standaard’ concert wat u van ons gewend bent, maar een muziekspektakel op een speciale locatie! Wij zetten deze avond ‘Bitgum op syn kop’. Natuurlijk zullen wij onze muziek aan u ten gehore brengen. Maar niet alleen ons korps speelt deze avond. We worden tijdens het concert deels begeleid door de band ‘Jokers Wild’. En zij zullen de muziek verzorgen tijdens de afterparty. Naast de muziek zult u ook op andere manieren worden verrast en zult u uw ogen uitkijken. En mocht u voor, tijdens of na ons concert nog lekkere trek hebben, dan staat Fol Fjoer voor u klaar. De avond begint om 20.00. En als u wat eerder komt, wordt u begroet door de muzikale klanken van jeugdkorps de Toeterbende.

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op deze avond.

Bestuur Muziekvereniging Harmonie Beetgum.

Datum: 3 juni 2023
Aanvang: 20:00 uur
Lokatie: Garage M.S. de Vries, Alddyk 16 te Bitgum


 Bron: Harmonie Beetgum [WEBSITE]

WAADHOEKE/MENAAM 27 april 2023 - DSG een jonge Show- en drumfanfare heeft deze Koningsdag een 3 tal rondes gelopen. Naast Menaam hebben zij ook de optochten in Sexbierum en Minnertsga gelopen.

Tijdens een fris zonnetje ging de oranje stoet door het centrum van Menaam. Onder de muzikale leiding van DSG, colorguards en majorettes, was het onze dorpsjeugd in oranje kledij en versierd rollend materiaal die de stoet compleet maakte.

IMG 4143bbc Medium

Fietsjes, bolderkarren, skelters, steps, kortom alles op wielen door jeugd versierd, mocht volgens het SPOM aansluiten. De oranje stoet vertrok omstreeks 11:00 uur vanaf de Greatebuorren en vervolgde haar weg langs Nij Statelân en IenhoarnState. Dit waren de vaste punten om even het Wilhelmus publiekelijk te laten klinken. In IenhoarnState zijn de bewoners verrast met een binnenrondje van DSG.
IMG 4210bc Medium IMG 4159bc Medium

IMG 4138bc Medium IMG 4159bc Medium

Deze Koningsdag optocht in Menaam was een samenwerking tussen de Drum- en Showfanfare DSG (door samenwerking groot) en het SPOM (Stichting Projectraad Open Jeugdwerk Menaam)
Meer informatie [DSG.frl] [Facebook] en het SPOM op [facebook]
foto's Menaldumdorp.nl/Waadklank.nl

IMG 4210bc Medium